shoppingspot.bg

ОБЩИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

Пазарувай онлайн от Paradise Center“,

 провеждаща се в периода от 20.04.2022г. до 08.05.2022 г.

 1. ОРГАНИЗАТОР
  • Организатор на кампанията „Пазарувай онлайн от Paradise Center“ („Кампанията“) е „Булфелд“ ЕООД, ЕИК 175266642, със седалище: гр. София, бул. „Черни връх“ №100 („Организатор”). Организаторът е собственик на Търговски Център Paradise Center, с адрес 1407 София, България, бул.“Черни връх“ 100 („Paradise Center“) и на маркеплейс платформата за онлайн търговия shoppingspot.bg
  • Организаторът си запазва правото да допълва или променя официалните правила на кампанията по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Paradise Center - paradisе-center.com
 1. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
  • Кампанията се провежда онлайн през маркетплейс платформата за онлайн търговия shoppingspot.bg.
 1. СРОК И ПРАВО НА УЧАСТИЕ
  • Кампанията се провежда в периода от 20.04.2022г г. до 08.05.2022г. (наричан за краткост „Срок“). Срокът може да бъде променен от Организатора, като това следва да бъде публикувано на официалната интернет страница paradise-center.com, както и в маркетплейс платформата за онлайн търговия www.shoppingspot.bg.
  • Участието в Кампанията е обвързано с покупка от платформата за онлайн търговия shoppingspot.bg в периода на Кампанията, като няма изиксване за минимална стойност на направената поръчка.
  • Една реализирана поръчка дава право на едно участие. За избягване на съмнение, всеки участник има право на толкова участия, колкото единични поръчки е реализирал за Срока на Кампанията.
  • Право на участие в Кампанията имат физически лица, които не са поставени под запрещение и отговарят на следните условия:
   • Имат навършени 18 години;
   • При финализиране на поръчката на shoppingspot.bg са въвели промокод PARADISE04, когато са получили информация за Кампанията от търговския център, или промокод PARADISE10, когато са получили информация за Кампанията от друг източник;
   • Артикулите, поръчани онлайн през платформата за онлайн търговия shoppingspot.bg, са доставени/потърсени успешно в Срока на Кампанията.
  • В Кампанията не могат да участват служители на Организатора, както и всички трети лица, заети с дейности, свързани с реализацията на Кампанията, и членове на техните семейства.
 1. НАГРАДЕН ФОНД
  • Наградният фонд на Кампанията представлява 3 броя подаръчни ваучери (Gift Cards) на стойност от по 50 лв., осигурени от Организатора.
  • Наградите не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност. Ако в следствие на обстоятелства извън контрола на Организатора същият не може да предостави посочените награди, Организаторът си запазва правото да предостави аналогични на обявенаите награди.
 1. МЕХАНИКА НА УЧАСТИЕ
  • Всеки потребител, направил поръчка през маркетплейс платформата за онлайн търговия shoppingspot.bg, въвел промокод PARADISE04 или PARADISE10 в полето „код за отстъпка“, чиято поръчката е доставена/потърсена успешно в Срока на Кампанията, участва в томбола за спечелване на наградите, посочени в чл. 4.1.
  • Печелившите участници ще бъдат избрани на случаен принцип на 10.05.2022г. чрез електронен жребий (посредством автоматизиран софтуер) измежду всички участници. За тегленето на печелившите участници ще бъде съставен протокол, който удостоверява резултатите от тегленето.

5.3. Имената на печелившите ще бъдат обявени в 14:00ч. на 10.05.2022г. на официалната интернет страница www.paradise-center.com

 1. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
  • Всеки печеливш участник се уведомява по предоставения за целите на поръчката имейл и/или телефон за връзка. Ако същият не отговори в срок до два дни след уведомлението, респективно откаже да получи наградата или не се появи, за да получи наградата си в срока, посочен по-горе, то този участник губи правата си за получаване на наградата. В случай че даден участник не получи наградата си поради причини, посочени в тази точка, то Организаторът не носи никаква отговорност за непредоставянето на съответната награда, нито за обезщетяване на изтегления участник, който не е получил наградата си.
  • Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.
  • Наградите следва да се получат в срок до 22.05.2022г. от бюро „Информация“ в Paradise Center, всеки ден в работното време на Търговския център.
  • При получаване на наградата, печелившият участник е длъжен да предостави документ за самоличност с цел изготвяне на приемо – предавателен протокол.
  • Правото на печелившия участник да получи наградата е лично, ненаследимо и непрехвърлимо.
 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УЧАСТНИК
  • Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време преди тегленето на наградите, като обяви това публично на официалния уебсайт на Paradise Center - paradise-center.com. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и каквото и да е обезщетение.
  • До момента на предоставяне на наградите без предупреждение могат да бъдат изключени от Кампанията участници, които:
   • са направили поръчка с промокод, но не са я приели/потърсили;
   • участват с фалшива самоличност или от името на трети лица.
 1. ЛИЧНИ ДАННИ
  • Всички лични данни, а именно името на участника, телефон и/или имейл, ще бъдат използвани единствено във връзка с тази Кампания и няма да бъдат предоставяни на трети страни.
  • Предоставянето на лични данни от участниците е доброволно, като същите ще бъдат използвани само за целите на Кампанията. С предоставянето на личните си данни, участникът се съгласява изрично с настоящите правила на Кампанията, в това число и с обработването на неговите лични данни при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Организаторът се задължава да не предоставя личните данни, събрани за целите на Кампанията, на трети лица. Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до същия. След изтичане на Срока и връчване на наградите имената, телефонните номера и имейл адресите на участниците ще бъдат заличени.
  • С участието си участниците се съгласяват, в случай че спечелят награда, да бъдат фотографирани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното простронство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора.
  • Всички участници изрично разрешават обявяването на името и фамилията им на сайта paradise-center.com и евентуално в други медии, за което те няма да изискват никакво заплащане или обезщетение.
 1. ДРУГИ
  • Официалните правила за участие в Кампанията са оповестени и достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на адреси: paradise-center.com и www.shoppingspot.bg и на бюро „Информация“ /ниво 0/ в Paradise Center;
  • Организаторът не носи отговорност при забавяния, промени и технически смущения в предоставянето на наградата. Организаторът не носи отговорност за евентуални неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други причини извън контрола му.
  • Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими действия в случай на измама или извършен опит за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Организатора или на някой от неговите партньори, участващи в организирането на Кампанията. Всяка измама или опит за измама ще доведе до отстраняване на участника от участие в Кампанията, като Организаторът има право да подведе този участник под отговорност съобразно приложимите правни норми.
  • Участникът носи отговорност за всички разходи, направени от него, в резултат на участието му в Кампанията.
  • Участникът се съгласява и приема, че участието му в Кампанията и/или спечелването на наградата може да доведе до задължения за заплащане на такси, данъци или други разходи за сметка на участника, съгласно приложимото законодателство. Участникът е отговорен за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието му в Кампанията.
  • Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Кампанията се изпращат писмено на Организатора на следния адрес: office@paradise-center.com . На същия имейл адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Кампанията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат.
 1. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
  • Потенциални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай че такова не бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.
Кошница
Вход

Нямаш регистрация при нас?

Sidebar