shoppingspot.bg

Информация относно упражняване на правото на отказ от договора за покупко-продажба и връщане на продукти

Връщане на стоки

Политиката за връщане, замяна и упражняване правото на отказ от договора на търговеца, от който е закупен всеки конкретен продукт („Търговец“) се прилага във връзка с отказа от договора за покупка и връщане на продукта. Правилата и условията на Политиките за връщане на Търговците са различни и са достъпни на съответната страница на Търговеца в платформата. Ще бъдете пренасочени към страницата на Търговеца в платформата чрез намиране на продукта и кликване на името на Търговеца.

Настоящите правила и условия ще се прилагат само в степента, до която не противоречат на Политиката за връщане, замяна и упражняване правото на отказ от договора на Търговеца.

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за доставка на стоките обратно до Търговеца (освен в случаите, когато Търговецът се е съгласил да ги заплати), в срока, предоставен от съответния Търговец, който не може да бъде по-кратък от законовия срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от куриера и посочено от Потребителя – при договор за продажба. Връщане на стока извън посочения срок няма да се приема.

Освен, ако Политиката за връщане, замяна и упражняване правото на отказ от договора на Търговеца не предвижда друго:

  • Потребителят е длъжен да върне нежеланите от него стоки в състоянието, в което са се намирали към момента на доставката. Търговецът няма да приема обратно стоки, които са били поправяни или повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, както и със следи от удари, засягащи вътрешната и външната цялост на дадената стока. Търговецът няма да приема и стока, която не е придружена от всички аксесоари, с които стоката е била доставена.
  • Потребителят е длъжен да върне закупените от него стоки задължително в оригиналната опаковка, която да е придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена такава, както и от всички документи, с които е доставена въпросната стока.

Връщането на стоки от Потребителя става чрез изпращане на стоката, за негова сметка, на адреса, посочен в Политиката за връщане, замяна и упражняване правото на отказ от договора на съответния Търговец в срок от 14 дни след деня, в който Потребителят е уведомил Търговеца за своето решение да се откаже от договора за покупка.

За да върне стоки на Търговеца, Потребителят трябва да попълни и изпрати следния стандартен електронен формуляр за упражняване на правото на отказ, който можете да откриете тук.

След като попълни формуляра и се увери, че стоката/стоките, които Потребителят желае да върне отговарят на условията за връщане по-горе, Потребителят трябва да изпрати изготвения формуляр електронно чрез натискане на бутона „изпрати“ или да го изпрати на пощенския адрес или имейл адрес, посочен в Политиката за връщане, замяна и упражняване правото на отказ от договора на съответния Търговец. След получаване на попълнения електронен формуляр, Търговецът веднага ще изпрати потвърждение по имейл на Потребителя за получаване на формуляра за отказ.

Връщането на стоките е изцяло отговорност на Потребителя, съответно и рискът от повреждане или загуба е за сметка на Потребителя до момента, в който нежеланата от Потребителя стока пристигне при Търговеца. Освен, ако Политиката за връщане, замяна и упражняване правото на отказ от договора на Търговеца не предвижда друго, всички разходи по повод на връщането на стоките са за сметка на Потребителя.

Възстановяване на заплатена сума

В случай, че доставената стока не съответства с поръчаната от Потребителя или доставената стока е видимо повредена и Потребителят желае да му бъде възстановена заплатената сума, съответният Търговец е длъжен да възстанови заплатената сума в 14-дневен срок от датата, на която Доставчикът е уведомен за намерението на Потребителя да си получи сумата.

Всякакви възстановявания на пари на Потребител (например поради отказ от договор за покупка и връщане на стоките при условията, предвидени в закона) ще бъдат извършени и са отговорност единствено на съответния Търговец, а не на Доставчика.

Потребителят изрично се съгласява, че сумата може да бъде възстановена от съответния Търговец чрез платежно средство, което е различно от това, което Потребителят е използвал за първоначалната трансакция, при условие че това няма да доведе то допълнителни разходи за Потребителя.

Приложение

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

  • До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронния му адрес се попълват от Търговеца):
  • С настоящото уведомявам*/уведомяваме*, че се отказвам*/отказваме* от сключения от мен*/нас*договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
  • Поръчано на*/получено на*
  • Име на потребителя/ите
  • Адрес на потребителя/ите
  • Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
  • Дата
  • Ненужното се зачертава
Кошница
Вход

Нямаш регистрация при нас?

Sidebar